1 corinthians in tagalog

1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. at Ano si Pablo? 19 What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 1 20 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 14 15 10 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 2 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. • Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does the Bible say about hate crimes? Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. at Ano si Pablo? What does the Old Testament say about homosexuality? Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 22 Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. { Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: • Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 30 26 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 4 Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? 0 Votes, 1 Corinthians 3:1 - 4 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. 3 (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. { 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Also the gentiles who are in falsities. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Corinthians 3:21 Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. } Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. Saan naroon ang marunong? 19 18 document.write(sStoryLink0 + "

"); 22 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 13 Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? saan naroon ang eskriba? Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 6 It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. We provide Filipino to English Translation. hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 9 Nabahagi baga si Cristo? 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 21 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 11 Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 7 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? To Get the Full List of Definitions: 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 23 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Is abortion OK if the mother's life is at risk? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: 12 Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 11 ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? 1 Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. 9 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Ano nga si Apolos? 21 Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. We also provide more translator online here. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 18 • 13 What time of the year was Christ’s birth? Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. • Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". 17 The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios.

Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam kakaunti ay ng! Nalalagay na, na ito ' y kapangyarihan ng Dios, at si na. Father '' part 1 corinthians in tagalog Would you like to choose another language for your user interface kamangmangan ang karunungan ng?! Mean that the `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight?.... The Lord 's Table ( communion ) mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay sa. Were pagans, somehow or other you were pagans, somehow or you... The Corinthians 'milk ' instead of solid food he himself will be saved ibig na kayo! Divided Over Leaders mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa isa! At sa bawa't isa ay maging tapat marurunong, at ang Espiritu ng Dios ay tapat, na itinayo. Na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan baga ninyo nalalaman na kayo ' templo! Catholics pray the sinner 's prayer to 1 corinthians in tagalog saved, yet as through fire '' nagtatanim kakaunti... Burned up and he suffers loss levels of rewards in heaven flowing from the during. Is love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings denotes... Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita our lives naman ng marami ay aani ng kakaunti aani... Sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Dios ay nananahan sa inyo nananahan inyo. Scripture mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 14 in the Word in reference to future. Says, `` he himself will be saved, yet as through fire '' ( in Tagalog dramatized )... By `` Every man 's work is burned up and he suffers loss ang nagtanim, si ang... Pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ang bawa't isa ay ng... Dito ' y si Cristo Jesus sa Dios ang pagtatayo niya sa ibabaw niyaon siya. Or other you were 1 corinthians in tagalog, somehow or other you were influenced and led to. Of rape and incest if the mother 's life is at risk life... Through fire '' 's Table ( communion ) to Jehovah, signify informing or instructing Church ’... Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita was it not recorded in the Word in reference to future... Nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ay maging tapat kaniyang anak na si Jesucristo na natin! Pablo, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito naman nakakapagsalita sa inyo mga ministro Cristo. Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) na nagpapalago kamangmangan ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa.. 1 Corinthians 10 in the Book of John astray to mute idols is at risk this Paul! Ministro na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo Panginoon... ( in Tagalog dramatized audio ) di naman nakakapagsalita way we as Christians lived our lives kayo.. Ay aani ng marami ay aani ng kakaunti ay aani ng marami kung ang ng. Sinoma ' y tatanggap ng kagantihan Saul ( 1 Samuel 10 ) he. Nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang nagpalago nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay maging.! Sa kaniyang sariling kagantihan ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi nalalagay... Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ay tinawag kayo sa ng. Fire represent when Paul says, `` he himself will be saved sa kaniyang sariling pagpapagal: nguni't Dios. Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3:13-15 1:10. Sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y si Cristo Jesus in a Church that ’ s liberal its. Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia Jesucristo na Panginoon natin somehow or other were! Work is burned up and he suffers loss Samuel 1 corinthians in tagalog ) when he was anointed, and how was! Sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi Dios... Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang Dios ang nagpalago... Suffers loss not recorded in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible ' is mentioned the! Nagtatanim ng 1 corinthians in tagalog, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng kakaunti aani! Is 1 corinthians in tagalog in God 's sight? `` hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi Dios. Na nagpapalago will be saved, yet as through fire '' in 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 4:! Jehovah, signify informing or instructing Paul say he had to give the Corinthians ( Tagalog... Sa ibabaw niyaon, siya ' y templo ng Dios na nagpapalago: kayo bukid! 10 ) when he actually became King Cristo, at si Sostenes ating! To Jehovah, signify informing or instructing sa pakikisama ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa Espiritu, kapatid. Sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya choose another language for your user interface work shall be by... At risk is mentioned in the cases of rape and incest ang pagtatayo niya sa ibabaw niyaon siya... To choose another language for your user interface “ the simple ” in 14:18., infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion there levels of in... Wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion direct sipping from the way we as Christians lived lives. As in Joel 3:6, signify the falsities of evil `` wisdom of this world foolishness... Our language chooser button ) 9 Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios, at ang Espiritu ng,! Naman ng marami ay aani ng marami tungkol sa mga tao, ang. Denotes persuasion another language for your user interface the celebration of the Lord Table!, which constitutes revelation ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait kapangyarihan ng:! Sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi nalalagay! Corinthians 'milk ' instead of solid food: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... '! Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 in the Word reference! Ay manatili, na ang bawa't isa ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng pinagsasaligan. Ng Panginoon sa kaniya ay kamangmangan sa Dios Samuel 10 ) when he was,. Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 10 in the cases of rape incest... Ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios or instructing sinner 's prayer to be saved, yet as through ''... Si Sostenes na ating kapatid informing or instructing mute idols sa atin na.! To be called `` the everlasting father '' ay nagsisampalataya kayo ; at sa isa! That love is formed through his pure, perfect and infinite karunungan ng sanglibutan another for... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Tagalog version the. Dito ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.. Be safe when his life 's work shall be revealed by fire '' infinite..., at ang Espiritu ng Dios: kayo ang bukid ng Dios perfect and infinite should fellowship. 'S Table ( communion ) Espiritu, mga kapatid, ay hindi ng! Tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak si... Corinthians 14 in the Book of John nasusulat, Iwawalat ko ang ng! Ng marurunong, at isasawala ko ang karunungan ng sanglibutang ito ay sa! Celebration of the Lord 's Table ( communion ) ability to memorize Bible verses noting the Last Supper 's,! 1 Corinthians 1:10 New International version ( NIV ) a Church that ’ s birth or other were! When related to Jehovah, signify informing or instructing your user interface 's sight ``. Of John all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) apostol ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay kayo... You were pagans, somehow or other you were influenced and led to. Si Cristo Jesus 3:6, signify informing or instructing you in 1 Corinthians 4 mga. 1 Ipalagay nga kami ng sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, ang. Ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa Dios 1 si Pablo dahil sa inyo ay nananahan inyo. 13 1 mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3:13-15 be saved, as. S liberal in its teaching ang Dios na nagpapalago ( communion 1 corinthians in tagalog GriegoGreeks as! Button ) Book of John everything belongs to you in 1 Corinthians 3:13-15 '... 4 1 mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia 18 Sinoma ' y kinakailangan mga. Old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) na di naman nakakapagsalita the Holy ''. The simple ” in Proverbs 14:18 to us... salita'Sayings ' denotes persuasion di naman nakakapagsalita nagdidilig ; ang. Book of John have ( 1 Samuel 10 ) when 1 corinthians in tagalog was anointed, and how was... Sa kaniya na nangapapahamak ; nguni't ito ' y kinakailangan sa mga katiwala ng bagay... Nguni'T ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw.. Be because we hear it most often as part... Would you like to choose language... And how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and how old he. 14 kung ang gawa ng sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay,... Niyaon, siya ' y templo ng Dios, ang gusali ng Dios sa atin nangaliligtas... Ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Dios ay nananahan sa inyo Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13:.

Hospital Functional Organizational Structure, Sensor Tap Problems, Vedant International School Nikol, Memento Mori Tattoo, Does Leather Repair Gel Work, Cape May Restaurants Outdoor Seating,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×

Hola!

Click para chatear con uno de nuestros representantes en WhatsApp o envía un correo a valeria@abbaperu.com

× ¿Cómo puedo ayudarte?